Pelety ze štěpky

pelety-ze-stepky-00.jpg

Výroba pelet ze štěpky

Dřevní štěpka je biopalivem běžně používaným k topení ve větších budovách, rodinných domech a průmyslových objektech. Toto biopalivo se vyznačuje dobrou cenou i výhřevností podobnou hnědému uhlí. Přitom se jedná o čisté biopalivo, dobře dostupné, bez náročné úpravy. Získává se naštěpkováním dřevní hmoty, sušením na vzduchu, případně dosušováním v dobře větraných skladech.

Klasicky se dřevní štěpka dělí na zelenou, hnědou a bílou dřevní štěpku a dále na štěpku z dřevozpracujícího průmyslu. Přičemž nejvyšší kvalitu má dřevní štěpka bílá (A1), která se získává z již odkorněného dřeva a vykazuje nejnižší popel, případně i štěpka ze zbytků ze dřevozpracujícího průmyslu, pokud tyto zbytky nebyly chemicky ošetřeny.

Štěpka

Zelená štěpka vzniká zpracováním materiálu obsahujícího asimilační orgány (jehličí a listí), jedná se především o čerstvý klest z lesních těžeb. Jediné využití zelené štěpky spočívá ve spalování v elektrárnách a spalovnách. Hlavní nevýhodou je rychlejší ztráta kvality, především z důvodu vysokého obsahu vody. Tato štěpka tedy není vhodná pro dlouhodobější skladování.
Hnědá štěpka vzniká při zpracování materiálu bez jehličí a listí, ale s větším podílem kůry. Vstupním materiálem může být například starší klest z lesních těžeb, drobný listnatý klest bez jehličí a listí. Tato štěpka je vhodná pro energetické využití, především z důvodu nižší vlhkosti a tím také vyšší výhřevnosti. Zároveň díky nižší vlhkosti může být skladována delší dobu bez výraznější ztráty kvality.
Vzniká při štěpkování krajin a dalšího odkorněného materiálu na pilařských závodech vybavených odkorňovači. Bílá štěpka se používá především při výrobě dřevotřískových desek. Vzhledem k vyšší ceně se pro energetické účely nepoužívá.
  • v pytlích o hmotnosti kolem 15 kg
  • ve velkých textilních vacích (Big Bag) o hmotnosti kolem 1 tuny
  • komfortně cisternovým automobilem s pneumatickou dodávkou pelet flexibilní­mi hadicemi

Pelety ze štěpky

pelety-ze-stepky-01.jpg pelety-ze-stepky-02.jpg

Pelety jsou vyráběny z různých biopaliv. Obecně se na trhu nejvíce objevují dřevní pelety a nedřevní pelety z různého rostlinného materiálu. Lesní štěpka je rozsekaný dřevní materiál na malé kousky, které se dají následně využít pro výrobu pelet nebo přímo elektrické energie, tepla.

Topení peletami

K topení peletami se začíná přiklánět stále více domácností i firem. Jedná se totiž o palivo s výbornou výhřevností kolem 18 MJ/kg, resp. 5 kWh/kg, čímž zdárně konkuruje mnohým druhům uhlí. Na rozdíl od uhlí se pak jedná o velmi čistý a komfortní způsob vytápění. V porovnání s fosilními palivy pak mají pelety v dlouhodobém horizontu ustálené ceny.

Pro průměrnou domácnost obývající rodinný dům s tepelnou ztrátou okolo 60–70 GJ činí spotřeba pelet na topnou sezónu ročně pouze 4–5 tun. Pro jejich skladování postačí stávající kotelna, sklep či nějaká technická místnost. Pro topení peletami se používají speciální automatické kotle či kamna, která mají pohodlný provoz stejně jako elektrokotle nebo plynové kotle.

Výběru spalovacího kotle na pelety je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Kvalitní automatický kotel pořídíme za cenu kolem 70 000 Kč bez DPH - topidlo v této cenové hladině již obsahuje veškeré vybavení zaručující bezproblémový chod. Určitě by mělo mít regulaci s ekvitermním řízením s jednoduchým ovládáním, možnost napojení na pokojový termostat, spolehlivý systém automatického zápalu a vyhasnutí či automatické řízení výkonu dle potřeby topného systému.