Cyklonové odlučovače prachu v peletovací lince

cyklonove-odlucovace-pilin-01-751x388.jpg

Odloučení prachu z pilin před lisováním

Cyklónová separace prachu je v podstatě mechanické oddělení prachových částic, kdy se pro oddělení prachu využívá odstředivé síly působící na prachové částice unášené v oddělovacím prostoru. Směs vzduchu s prachem vstupuje do cyklónového oddělovače ve vrchní části v excentrického náběhu, který uvede tuto směs do rotace kolem osy cyklónu. Prachové částice vlivem odstředivé síly kloužou po vnitřní ploše tubusu cyklónového oddělovače a vlivem gravitace jsou unášeny směrem dolů k přírubě výsypu. Vzduch odchází středem ve vrchní části cyklónového odlučovače. Pro správnou funkci cyklónu je nutné zajistit utěsnění výsypu odpadu od okolního prostředí, aby nedocházelo k přisávání vzduchu a tedy k ovlivňování proudění uvnitř cyklónu či úniku vzduchu skrz hrdlo výsypu. Cyklónové odsavače se s úspěchem využívají pro odsávání těžších nečistot, které jsou oddělovány s vysokou účinností.

Cyklónové odsavače nachází své využití při výrobě pelet kde za sušárnou se pilina odlučuje z proudu teplého vzduchu. Odlučovače jsou sestavovány z jednotlivých částí, spojovaných přírubami tak, aby bylo možné jednotlivé části po opotřebování abrazí jednoduše vyměnit. Cyklonové odlučovače se používají i samostatně bez koncového filtru, a to převážně v aplikacích odsávání mokrých pilin a štěpky. Zde dosahují cyklóny vysoké účinnosti odloučení a není nutné používat koncový stupeň filtrace.

Technologie

Odsavače se používají u výroby pelet, za sušárnou se pilina odlučuje z proudu teplého vzduchu.

3D animace principu a funkce cyklonového dlučovače po vysušení piliny.

Cyklónové odsavače se s úspěchem využívají pro odsávání prachových částic.

Prachové částice vlivem odstředivé síly kloužou po vnitřní ploše tubusu.

Odloučení prachu

Cyklónové odlučovače se s úspěchem využívají pro odlučování těžších nečistot z pilin připravených pro výrobu pelet, které jsou tímto způsobem odlučovány s vysokou účinností. Cyklónové odlučovače jsou vyráběny v různých výkonových řadách. Při požadavku na větší množství odsávané vzdušniny, jsou cyklonové odlučovače řazeny paralelně do sestavy multicyklónového odlučovače.

Příprava pilin na lisování

Vyhrnovací podavač (hydraulicky posuvná podlaha) je zařízení, které slouží k manipulaci s pilinou a štěpkou v prostoru určeném pro skladování. Standardním využitím je plynulé zásobování pro kotelny spalující biomasu. Díky své konstrukci je možné, aby na vyhrnovací podavač byla umístěna dostatečná zásoba materiálu pro další plynulé zásobování. Jedná se o speciální hydraulické zařízení, které plně automaticky dopravuje materiál pro výrobu pelet do dalšího dopravního zařízení. Vyhrnovací podavač je instalován na ocelové profily, které jsou předem zabudovány do podlahy skladu. Ramena hydraulického podavače pracují cyklicky v závislosti na nastavené rychlosti která je dána objemem materiálu. Vyhrnovací podavač vykazuje nízkou hladinu hluku a minimální nároky na obsluhu a servis. Prašnost je dána druhem a vlhkostí dopravovaného materiálu.

V mlýny KAHL jsou vhodné pro mletí dřevní štěpky, piliny nebo hobliny a další kusové biomasy. Tyto vstupní suroviny se liší povrchem, konzistencí, ale také vlhkostí. Dřevo má často vyšší obsah vlhkosti než jiná biomasa, což může vést k problému s broušením. Mlýny jsou však přizpůsobeny přesně takovým biomasám, a proto jsou ideální pro mletí dřevěných výrobků. Mimo jiné dosahuje svého úspěchu drcením a broušením válečků. Rozsah výkonu je mezi několika stovkami kilo a více než 40 t / h. Mlýn KAHL to vše s minimální spotřebou energie v kombinaci s tichým provozem, nízkými nároky na prostor a bez aspirace, cyklónového, filtračního a odpadního vzduchu.

Dřevní štěpka je štěpené kusové dřevo

Z pilin a štěpky s minimální vlhkostí je možné vyrábět dřevěné pelety vysoké kvality a maximální výhřevnosti. Výroba pevných biopaliv je ekonomicky a organizačně poměrně náročnou záležitostí. Náročnost této produkce je možné snížit, mimo jiné, volbou toho správného technologického postupu při sklizni, zpracování, skladování a spotřebě. Sušení se podílí velmi významně na celkové bilanci výroby biopaliv. Sušení je též operace nutná k dosažení jejich dlouhodobé skladovatelnosti. Při návrhu řešení je možné včlenit sušení do různých bodů technologického postupu.